Викладачі та співробітники

Павлов Олександр Іванович - завідувач кафедри

Павлов Олександр Іванович

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Павлов О.І. - завідувач кафедри

Очолює кафедру економіки промисловості з 2011 року.

Відомий економіст-аграрник, один із засновників та активних послідовників практичної реалізації фундаментального наукового напряму, пов’язаного із сільським розвитком в Україні.

Захистив докторську дисертацію на тему «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України».

З 2012 року на кафедрі підготовлено та захищено п’ять докторських та шість кандидатських дисертацій. Зокрема особисто ним підготовлено чотири доктори та один кандидат економічних наук.

Є науковим консультантом докторанта та керівником аспірантів.

Навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Теорія фірми», «Вступ до фаху», «Глобальна економіка», «Основи права та університетська освіта», «Наукові основи економіки», «Просторові трансформації та управління регіонами», «Моніторинг стану та розвитку соціально-економічних систем».

Коло наукових інтересів: Розвиток сільських територій: еколого-соціо-економічний, функціональний та політико-управлінський аспекти; сільський розвиток; політика сільського розвитку; сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України; інклюзивний розвиток.

Публікації: автор близко 400 наукових публікацій, у тому числі 7 індивідуальних монографій та 9 у співавторстві, а також 6 навчальних посібників, два з яких – з грифом МОН.

Монографії та статті у фахових наукових виданнях професора Павлова О.І. за 2017–2021 роки

Інша діяльність:

 • Провідний вчений Відділення аграрної економіки і продовольства НААН України.
 • Член редакційної колегії збірникa наукових праць «Продовольчі ресурси» Інституту продовольчих ресурсів НААН України.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.04 Одеського національного технологічного університету.
 • Член Вчених рад факультету ЕБіК, ННІПЕіМ імені Е. Г. Вейнштейна, ОНТУ.

Державні відзнаки:

 • Грамота Верховної Ради України За заслуги перед Українським народом (за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм).
 • Довічна стипендія Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Гребейникова Наталія Анатоліївна

Гребейникова Наталія Анатоліївна

Викладач стажист кафедри економіки промисловості

Гребейникова Н.А.

Закінчила у 2019 році ОНАХТ за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Працює в ОНТУ з 2013 року по теперішній час.

Коло наукових інтересів: дослідження ефективності діяльності підприємства, аналіз господарської діяльності підприємства.

Дідух Сергій Мирославович

Дідух Сергій Мирославович

д.е.н., професор, професор кафедри економіки промисловості

Дідух С.М. З 2006 року працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості України». У 2015 році отримав звання доцента. У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Агропродовольчі холдинги в системі інклюзивного розвитку України: теорія, методологія, практика». З червня 2022 року – професор кафедри економіки промисловості ОНТУ.

Навчальні дисципліни: «Бюджетування і контролінг», «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».

Коло наукових інтересів: сталий та інклюзивний розвиток агропродовольчих підприємств,дослідження особливостей та перспектив розвитку агропродовольчих холдингів, особливості інвестиційних процесів у сучасних умовах, удосконалення процесів бюджетування і контролінгу на підприємствах, підвищення ефективності обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.

Публікації: опубліковано понад 100 наукових і науково-методичних робіт. Основні з них наступні:

Публікації
Монографії

 1. Дідух С.М. Інклюзивний розвиток агропродовольчих вертикально-інтегрованих компаній України : монографія. Одеса : Астропринт, 2020. 332 с.
 2. Дідух С.М. Зовнішньоекономічна діяльність вертикально-інтегрованих агропромислових холдингів в умовах євроінтеграції // Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір: монографія / за ред. О.І.Павлова. О.: ОНАХТ, 2018. С. 120–132.
 3. Дідух С.М. Прикладне значення економіки в сучасних умовах господарювання // Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / кол. авт..: О.І.Павлов, Т.А. Кулаковська, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І.Павлова. Одеса: Астропринт. 2016. С. 147–162.
 4. Дідух С.М. Проблеми та перспективи стійкого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв в Україні // Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання : монографія / за ред. д.е.н., професора О.І. Павлова. Одеса : Астропринт, 2015. С. 208–223.
 5. Дідух С.М. Стратегічні аспекти розвитку інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. д.е.н., професора О.І. Павлова. Одеса : Астропринт, 2012. С. 712–723.
 6. Дідух С.М. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств консервної промисловості України / С.М. Дідух // Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. Частина 1. Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва: монографія / за ред. д.е.н., професора В.Р. Кучеренка. Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2011. С. 98–119.

Статті:

 1. Дідух С. М., Мініна В. О., Федорова Т. С. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel holding S.A., MHP S.A.). Економіка харчової промисловості. 2017. Том 9, № 3. С. 36–44.
 2. Дідух С.М. Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення. Економіка харчової промисловості. 2019. 11 (4). № 3. С.14–19.
 3. Дідух С.М. Протиріччя концепції інклюзивного розвитку та напрямки їх вирішення. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. С. 171–175.
 4. Дідух С.М. Агропромислові холдинги в контексті інклюзивного розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. Вип. 2 (113). С. 113–116.
 5. Дідух С. М. Концептуальні засади моделі інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5, № 4. С. 8–17.
 6. Дідух С. М. Огляд існуючих концепцій інклюзивного розвитку економічних систем. Інтелект ХХІ. 2020. № 5. С. 24–29.
 7. Дідух С М. Державне регулювання інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 4. С. 18–25.
 8. Дідух С. М. Передумови трансформації існуючої бізнес-моделі агропродовольчих холдингів у напрямку інклюзивності. Економічний простір. 2020. № 162. С. 69–74.
 9. Дідух С. М. Стратегічний вектор інклюзивного розвитку суб’єктів агропродовольчої сфери. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”: Серія “Економічні науки”. 2020. Т. 1, № 12 (44). С. 50–57.
 10. Didukh S. Analysis of the current state and assessment of the parameters of development of agro-food holdings of Ukraine. Modern science (Moderní věda). 2020. № 6. С. 22–31.
 11. Lobotska, L., Pavlov, O., Didukh, S., Samofatova, V., & Frum, O. (2021), Methodological approaches to forecasting bread prices in Ukraine. Scientific Horizons, 24(4), 97-106.

Замлинський Віктор Анатолійович

Замлинський Віктор Анатолійович

д.е.н., професор кафедри економіки промисловості

Замлинський В.А.В 1996 році отримав диплом спеціаліста у Одеському державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік і аудит».

Тема кандидатської дисертації: Обліково-аналітичне забезпечення використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах (2011) Інститут аграрної економіки НААН.

Тема докторської дисертації: Розвиток ринку венчурного інвестування переробних підприємств України (2017) Чернігівський національний технологічний університет

Навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Конкурентоспроможність підприємства».

Коло наукових інтересів: Цифрова трансформація економіки України. Побудова стратегії конкурентних переваг. Сталий розвиток. Концепція удосконалення механізмів розвитку інформаційно-комунікативних технологій. Цифрові інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу.

Публікації: Опубліковано більше 200 публікацій у спеціалізованих фахових українських та міжнародних наукових виданнях, монографіях та тезах конференцій

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Modern staff development methods: coaching [Електронний ресурс]: monograph / Victor Zamlynskyi, Balla Moussa Camara, Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali, Аlina Buzunar; editor Mariana Petrova. — Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2022. — 152 p. ISBN 978-619-91511-8-1 https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.2073159
 2. 2Modern trends in digital transformation of marketing & management [Електронний ресурс]: collective monograph / Olena Chukurna, Viktor Zamlynskyi, Oleksandr Nazarenko etc. ; edited by : Olena Chukurna, Viktor Zamlynskyi. — Ko?ice: Vysok? ?kola bezpe?nostn?h mana??rstva v Ko?iciach, 2023. — 604 p. ISBN 978-80-8185-061-5 https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.2073071. Авторський внесок складає 1,5 д.а.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Kryukova Irina, Zamlynskyi Victor, Pavlova Halyna, Volchanska Liudmyla and Nahorniak Halyna. Corporate Architecture of Sustainable Development Reporting as a Tool Market Capitalization of Agrarian Business of Ukrainian Companies. [ref]: vol.21.2023. available at: https://refpress.org/ref-vol21-a40/
 2. Zamlynskyi V. et al, IOP Conf. Ser: Earth Environ. Sci. 1126 012002 DOI 10.1088/1755-1315/1126/1/012002, 2023.
 3. Zamlynskyi, V., Minakova S., Livinskyi A., Zamlynska O. Conceptual principles of reengineering of agricultural resources: Open problems, challenges and future trends The Digital Agricultural Revolution: Innovations and Challenges in Agriculture through Technology Disruptions, 2022, страницы 269–287 2022 Willey
 4. Zamlynskyi, V., Minakova S., Livinskyi A., Al Ali, Camara Balla Moussa (2022) Information and communication technologies as a tool and incentive for strategic decision making. Naukovyi Visnyk Nationalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022, (2): 129 – 134. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-2/129
 5. Victor Zamlynskyi; Iryna Kryukova; Olga Zamlynska; Nataliia Skrypnyk; Nadiia Reznik; Camara Balla Moussa Coaching as a Tool for Adaptive Personnel Management of Modern Companies 2023, Book chapter. DOI: 10.1007/978-3-031-08954-1_26
 6. Zamlynskyi, V.A., Kondratyuk, V.M., Livinskyi, A.I., Naida, A.V., Naida, I.S. Priority tasks and marine aquaculture development strategy. AIP Conference Proceedings, 2022 https://www.researchgate.net/publication/361499794_Priority_tasks_and_marine_aquaculture_development_strategy
 7. Zamlynskyi V., Stanislavyk O., Halytskyi O., Korzh M., Reznik N. (2020). Conflict Dynamic Model of Innovative Development in the System of Ensuring Competitiveness of an Enterprises, International Journal of Scientific & Technology research, 9, 5322-5325. http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Conflict-Dynamic-Model-Of-Innovative-Development-In-The-System-Of-Ensuring-The-Competitiveness-Of-An-Enterprises.pdf
 8. A Conceptual Framework To Apply Financial Engineering At The Enterprise/ Zamlynskyi V., Zerkal, A.; Antonov, A / Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house “Baltija Publishing”, 2019. vol. 5(1). P. 68-74. http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/601
 9. Evolution of corporate social responsibility applied to the concept of sustainable development/ M. Yevdokimova, V. Zamlynskyi, S. Minakova,O. Biriuk, O. Ilina. Journal of Security and Sustainability. 2019. Issues 8(3). P.473-480 https://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/31/Yevdokimova_Evolution_of_corporate_social_responsibility_applied_to_the_concept_of_sustainable_development.pdf
 10. Budgetary revenue structure at central level of public administration in the federal countries/N. Rekova, I. Dolozina, V. Nitsenko, Yu. Zaitsev, V. Zamlynskyi // Administratie si Management Public. – 2018. – N 30. – P. 37-50. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7620
 11. Evolution of social responsibility applied to the concept of sustainable development: mainstream of the 20th century/Hatsko Anatolii Maria Yevdokimova, Victor Zamlynskyi, Eduard Kuznietsov, Olena Sakovska// Journal of security and sustainability issues -2018 – T.8. – P.69-78. https://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/29/Yevdokimova_Evolution_of_social_responsibility_applied_to_the_concept_of_sustainable_development_mainstream_of_the_20th_century.pdf
 12. Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy/ I.Yu. Gryshova, V.A. Zamlynskyi, T. L. Shestakovska // Наука і освіта. – 2017. – No5. – С. 56-61 http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/944

-Категорія А.

 1. Жук В. Замлинський В., Дяченко О. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №3 (318). C. 29-33 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/06/2023-318-4.pdf
 2. Kryukova, I., Zamlynskyi, V., & Vlasenko, T. (2023). Architecture of corporate reporting on the sustainable development of business entities in the agrarian sector as a tool of sustainable agri-management. Ekonomika APK, 30(2), 38-48. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202302038
 3. СТАНІСЛАВИК O., & ЗАМЛИНСЬКИЙ V. (2023). СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (1), 37–44. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-7-5
 4. Замлинський В.А. Розвиток стивідорних підприємств як один із засобів покращення стану економіки регіону / В. А. Замлинський, О. І. Яковенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – No 3 (55). –С. 41-48. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо3/41.pdf.
 5. Замлинський В. А. Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки/ Економіка АПК – 2019. – № 4 (294) – С.22-29 http://eapk.org.ua/contents/2019/04/22
 6. Замлинський В. А. Фінансовий інжинирінг: механізм здійснення/ Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса: ОНПУ. – 2018. – №6(40). – С. 25- 37 https://economics.net.ua/files/archive/2018/No6/25.pdf
 7. Замлинський В. А. Реноваційні механізми інтенсифікації підприємств агропродовольчого сектору / Проблеми і перспективи економіки і управління – 2019.- № 1(17) –С.50-60

Стажування:

 • Участь у програмі «Entrepreneurship» October 16-20, 2018 organized by Alumni Network Ukraine-Germany (DAAD) at Odessa Mechnikov University
 • фонд Горста Рогуша (Horst Rogusch Stiftung. Sustainable Entrepreneurship) - навчальний семінар для управлінців «Успіх можна спланувати» про методику менеджменту підприємницького успіху на стійких засадах з 26.11 до 30.11.2018 року;
 • Intership at West-Finland College, Huittinen, Finland from 04.03 to 08.03.2019 – 108 hours.

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт:

 1. Учасник НДР «Конкурентна розвідка в безпекорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» № НДР в МОН: 0119U002005
 2. Учасник НДР «Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем». Реєстраційний № НДР в Одеській політехніці: 155-71 Реєстраційний № НДР в МОН: 0118U006802
 3. НДДКР, керівник теми «Стратегічні підходи розвитку національної системи маркетингового менеджменту на засадах цифровізації та інтелектуалізації комунікаційних процесів», Державний реєстраційний номер: 0122U201450 2022-2024р.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

 • Член федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України сертифікований за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant) сертифікат No 130327 від 09.09.2013 року.
 • Член редакційної колегії: Науковий журнал «Український журнал прикладної економіки та техніки» включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук: спеціальності – 051, 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643) та спеціальності –071, 075, 242 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, InfoBase Західноукраїнський національний університет http://ujae.org.ua/redaktsijna-kolegiya/

Кулаковська Тетяна Анатоліївна

Кулаковська Тетяна Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри економіки промисловості

Кулаковська Т.А.

З 1997 року працює на кафедрі економіки промисловості.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію, у 2006 році – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2008 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки промисловості. Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

У 2021 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання розвитку агропродовольчого сектору національної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка національного господарства за науковим консультуванням д.е.н., проф. Павлова О.І.

У 2021 році – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук. У 2022 році обрана за конкурсом на посаду професора кафедри економіки промисловості.

Є гарантом освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка».

Інша діяльність: науковий керівник та виконавець держбюджетних тем: «Розробка методологічних основ державного регулювання діяльності підприємств харчової промисловості в умовах кризових ситуацій» (№ держреєстрації 0114U001962, 2014-2015 рр.); «Напрямки трансформації бізнес-моделі агропродовольчих підприємств в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0120U002030, 2020-2021 рр.).

З 2018 по 2022 р. працювала завідувачкою кафедри економіки ВСП «Одеський технічний фаховий коледж» ОНТУ.

Навчальні дисципліни: «Економiка пiдприємства», «Основи прогнозування», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Економічна діагностика», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Управління розвитком підприємств», «Економіка харчової промисловості».

Коло наукових інтересів: Механізм циклічного розвитку економічної системи, антициклічне регулювання економіки, моделювання та прогнозування економічних процесів, механізм функціонування та управління розвитком підприємств та їх об’єднань, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики діяльності підприємств та їх об’єднань, організація інноваційної діяльності та управління інноваційним розвитком підприємства.

Стажування:

 • Вознесенський коньячний завод (24 лютого-25 червня 2021 р.), 6 кредитів ECTS за темою «Дослідження теоретичних і методичних аспектів інноваційного розвитку підприємств та їх об’єднань: економіка, діагностика, прогнозування і проектування розвитку»
 • Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (м. Ріга, Латвія, 20.07. 2020-07.08.2020), 6 кредитів за ECTS. Тема «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»
 • Одеська національна академія харчових технологій, Вища школа педагогічної майстерності, 7 кредитів, 2018 р.

Публікації: Має понад 180 наукових та науково-методичних праць.

Публікації

Монографії:

 1. Кулаковська Т.А. Державне антициклічне регулювання розвитку агропродовольчого сектору України: теорія, методологія, практика: монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 392 с. (22,79 друк. арк.).
 2. Кулаковська Т.А. Державне регулювання розвитку агропродовольчого сектору як чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності країни. Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий аспект: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2018. С.165-195. (1,98 друк. арк.).
 3. Кулаковська Т.А. Економіка як наука: суть, поняття та генезис. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. С.130-139. (0,45 друк. арк.).
 4. Кулаковська Т.А. Вплив регуляторних заходів на розвиток агропродовольчої сфери України. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2015. C. 420-439. (0,58 друк. арк.).
 5. Кулаковська Т.А. Аналіз державних заходів підтримки розвитку аграрного сектору України та оцінка їх ефективності. Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу аграрних підприємств України: монографія / за ред. О.Б. Звягінцевої. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. С. 266-282. (0,72 друк. арк.).
 6. Кулаковська Т.А., Коєва Ж.В. Вплив інноваційних процесів на сталий розвиток та безпеку країни. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. С. 144-154. (0,52 друк. арк., особистий внесок – проведено теоретичне обґрунтування зв’язку між інноваційними процесами та сталим розвитком країни, 0,5 друк. арк.).

Статті:

 1. Kulakovska T. (2020). Agrarian policy of Ukraine, EU countries, Canada and Russia: comparative analysis, problems and perspective directions. Global Academics. International Journal of Advance Researches (USA). Vol. 4(10). Pp. 60-69. DOI: https://www.i-journal.org/upload/10.pdf (стаття у іноземному виданні, США).
 2. Kulakovska T. (2020). The temporal concept of state countercyclical regulation of the economy (on the example of the agri-food sector). Global Academics. International Journal of Advance Researches (USA). Vol. 3(9). Pp. 99-109. DOI: https://www.i-journal.org/upload/9.pdf (стаття у іноземному виданні, США).
 3. Кулаковська Т.А. Методичне забезпечення механізму антициклічного регулювання агропромислового виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Вип. 6. С. 236-240. Index Copernicus, Google Scholar.
 4. Кулаковська Т.А. Обґрунтування селективних важелів антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. Вип. 4. С. 24-30. Index Copernicus International.
 5. Кулаковська Т.А. Механізм селективного антициклічного регулювання агропромислового комплексу. Український журнал прикладної економіки. 2020. Вип. 01. С. 406-414. Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, InfoBase.
 6. Kulakovska T. Synchronization of cycles and crises in the agro-food sectors of Ukraine. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 56. С.40-49. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 7. Кулаковська Т.А., Маркевич Л.С. Диверсифікація виробництва як метод виходу з кризових становищ підприємств виноробної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58-2. С. 12-17. DOI: https://doi.org/0.32843/bses.58-22 Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 8. Кулаковська Т.А. Циклічність агровиробництва: причини виникнення, фактори впливу та зв’язок з економічним циклом. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 9-14. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 9. Kulakovska T. (2019). Subsiding of agriculture of Ukraine: main directions, problems and prospects. Problems of Agricultural Economics. 361(4). Рр. 144-153. DOI: https://doi.org/10.30858/zer/113591 (стаття у іноземному виданні, Польща).
 10. Кулаковська Т.А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38(1). С. 11-15. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 11. Кулаковська Т.А. Генезис економічних поглядів на доцільність втручання держави у розвиток економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). С. 100-107. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index.
 12. Кулаковська Т.А., Дерменжі Д.Ф. Податкове законодавство України та його вплив на економіку країни. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. С. 27-31. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 13. Кулаковська Т.А., Щурова А.П. Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 15. С. 96-98. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 14. Кулаковська Т.А., Цапенко Ю.О. Удосконалення методики визначення рівня виробничого потенціалу підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13. Ч.2. С. 103-107. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.

Купріна Наталія Михайлівна

Купріна Наталія Михайлівна

д.е.н., професор, професор кафедри економіки промисловості

Купріна Н.М.

В 1994 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності».

На кафедрі працює з 1995 року (прийнята на посаду асистента кафедри економіки промисловості за трудовою угодою З 01.09.1995р. по 30.06.1996 р.), продовжила роботу – з серпня 2023 року.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню к.е.н. на тему «Удосконалення механізму управління оборотним капіталом в харчовій промисловості» (на прикладі виноробної галузі)» у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості.

У 2021 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеню д.е.н. на тему: «Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації» у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Навчальні дисципліни: «Методика економічного налізу діяльності підприємства», «Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки».

Коло наукових інтересів: Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки; ефективність функціонування та конкурентоспроможність суб’єктів харчової промисловості України; економічна трансформація суб’єктів національної економіки; економічний аналіз діяльності підприємств; фінансовий аналіз діяльності підприємств; управлінський облік та аудит ефективності (спеціального призначення) як інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості; ефективність управління оборотним капіталом підприємств.

Публікації: Опубліковано більше 200 публікацій у спеціалізованих фахових українських та міжнародних наукових виданнях, монографіях та тезах конференцій, в тому числі за останні 5 років – 81 публікація, з (в тому числі 7 публікацій у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та Web of Science (у співавторстві), 19 статей у фахових наукових виданнях, 41 науково-методична праця).

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Купріна Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика: монографія. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, Одеса. 2019. 304 с.
 2. Куприна Н.М. Трансформация деятельности предприятий пищевой промышленности Украины в контексте обеспечения их экономической безопасности // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О. І., Хвестик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. Одеса: «Астропринт», 2012. С. 256-272. Особистий внесок здобувача: виявлено вплив глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб’єктів та обґрунтовано напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів економіки України.
 3. Купріна Н.М. Концептуальний підхід до аналізу ефективності діяльності підприємств харчової промисловості в системі управління їх реструктуризацією // Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Немченко. Одеса: Фенікс, 2013. С. 101-114. Особистий внесок здобувача: проаналізовано складові процесу реструктуризації суб’єктів національної економіки та обґрунтовано й запропоновано введення нового компоненту – «трансформація діяльності»; проаналізовано результативність діяльності суб’єктів харчової промисловості на мікро- та мінірівнях дослідження.
 4. Купріна Н.М. Баранюк Х.О. Функціонування підприємств харчової промисловості України: стан, проблеми, розвиток // Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання: монография / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2015. С. 106-119. Особистий внесок здобувача: проаналізовано застосування принципу імпаритету в зарубіжних країнах в окремих галузях та видах діяльності й обґрунтовано необхідність його застосування для суб’єктів національної економіки України в механізмі забезпечення їх конкурентоспроможності.
 5. Купріна Н.М. Оцінювання персистентної трансформації галузі: аспекти застосування методів на мезорівні дослідження // Науково-методичні засади оцінки бізнесу в умовах Євроінтеграції: монографія / за заг. ред. д.е.н. В.В. Немченка. Харків: Видавництво Іванченка І.С. 2019. С. 168-176. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано застосування, запропоновано та розроблено методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності на макро- та мезорівнях дослідження харчової промисловості на основі стратегічного аналізу.
 6. Купріна Н.М. Реструктуризація підприємств харчової промисловості як механізм підвищення рівня їх економічної безпеки // Проблема фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України і світову економіку: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. Одеса: Фенікс, 2014. С. 25-38. Особистий внесок здобувача: виявлено вплив негативних факторів зовнішнього середовища на національну економіку; досліджено підходи до сутності економічної трансформації національної економіки в контексті забезпечення її конкурентоспроможності.
 7. Купріна Н.М., Баранюк Х.О. Стан та регулювання ефективності функціонування підприємств малого бізнесу: актуальний аспект // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства: колективна монографія / за заг. ред. Немченка В.В. Одеса, 2016. С. 59-71, 332-336. Особистий внесок здобувача: досліджено та обґрунтовано застосування аутсорсингу як інструменту м’якої трансформації суб’єктів національної економіки; сформовано підхід до класифікації аутсорсингу.
 8. 8. Купріна Н.М., Васьковська К.О. Внутрішній контроль економічних загроз конкурентоспроможності бізнесу // Обліково-аналітичного забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Немченко. Одеса: Фенікс, 2015. С. 296-306. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано використання аудиту спеціального призначення (аудиту ефективності) як інструменту в механізму забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки, сформовано класифікацію його видів.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Купріна Н.М., Рудюк І. Аналіз підходів до сутності та класифікації дебіторської заборгованості підприємства // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2017. Т 9. Вип. 2. С.24-32(фахове видання на англ. мові).
 2. Купріна Н.М., Поліш С.В.Сутність та класифікація запасів підприємства: теоретичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2017. Вип. 2. Т 9. С. 75-80(фахове видання).
 3. 3. Купріна Н.М. Стратегічний управлінський облік як інструмент забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2017. Т 9. Вип. 3. С. 45-51(фахове видання).
 4. 4. Tkachenko N.,Lanzhenko L., Skripnichenko D., Кuprina N., HanichevaA.Оptimizationofparametersoffermentolysisoftheproteinsinthecompositionofserum-proteinconcentrate // Харчова наука і технологія. Одеса, 2018. Т 4. Вип. 12. С.18-24. (Web of Science).
 5. 5. Kuprina N., Baraniuk Kh., Vaskovska K.Competitiveness of the national economy and its subjects in modern conditions: theoretical and practical aspects of management // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Vol 7, No 2, August (2019), pp. 794-805. URL: http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/view/563/345 (датазвернення 20.02.2020 р.) (Bosnia, Scopus).
 6. 6. KuprinаN.Persistenttransformationofthesubjectsofthenationaleconomyasatooltoensuretheircompetitiveness / Gospodarka Materialowa iLogistyka, TomLXXI, №5, 2019, pp. 388-404. (ISSN 1231-2037, Poland).
 7. 7. Kuprina N., Stupnytska T., Vaskovska K., Boyko O., Baraniuk Kh., Markova T. Managingthe Competitiveness of the Enterprise in the Context of Transformational Change // International Journal of Recent Technology and Ingineering (IJRTE). Volume-8 ISSUE-2, July 2019, pp. 4909-4914. (ISSN 2277-3878, India, Scopus).
 8. 8. Kuprina N. Efficiency of food industry functioning of Ukraine: analysis and direction of competitiveness security / Problems of Agricultural Economics // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019. 361(4). Р. 154–168. (ISSN p-0044-1600. E-2392-3458, Poland.
 9. 9. Kuprina N., Markova T., Baraniuk Kh., & Stupnytska M. Formation of an integrated approach to conducting financial analysis of the company’s equity based on aspects of information management // Journal of Information Technology Management, Special (JITM, Faculty of Management, the University of Tehran). 2021. Р. 62-74. (Scopus).
 10. 10. Kuprina N., Volodina O., Zavatska Yu. Features of theanalysis of financial results of theenterprise activities in modern conditions // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 40-49.
 11. 11. Kuprina N., Markova T., Volodina O., Stupnytska M.Peculiarities of analysis of enterprise’s own capital in modern conditions// Food Industry Economics. 2020. Vol.12, Issue 1. P. 35-44
 12. 12. Купріна Н.М., Черненко І.О. Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2018. Т 10. Вип. 1. С. 28-37(фахове видання на англ. мові).
 13. 13. Купріна Н.М., Рудюк І. Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2018. Т 10. Вип. 1. С.87-95(фахове видання).
 14. 14. Купріна Н.М. Шаталова А.В., Апостолов К.В., Бачинська О.В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: теоретичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2018. Т 10. Вип. 4. С.48-57.
 15. 15. Купріна Н.М., Котобан І.О., Тофаніло О.А., Скіпор Р.Є. Особливості аналізу оборотних активів підприємства: в сучасних умовах // Економіка харчової промисловості. Одеса, 2018. Т 10. Вип. 4 С.39-47.
 16. 16. Kuprina N., Markova T., Stupnytska M.Analysis of the own capital of Ukrainian enterprises and features of its management in the conditions of the new economy of the global market// Food Industry Economics. 2020. Vol.12, Issue 2. P. 30-37.
 17. 17. Kuprina N., Volodina O., Zavatska Yu. Features of theanalysis of financial results of theenterprise activities in modern conditions // Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 40-49. doi: 10.15673/fie.v11i3.1460.
 18. Kuprina N., Markova T., Volodina O., Stupnytska M. Peculiarities of analysis of enterprise’s own capital in modern conditions // Food Industry Economics. 2020. Vol.12, Issue 1. P. 35-44. doi: 10.15673/fie.v12i1.1667.
 19. 19. Stupnytska T., Kuprina N., Tkachuk Н., Baraniuk Kh. Audit development in Ukraine: aspects of regulation of audit activity // Food Industry Economics. 2021. Vol.13, Issue 2. P. 80-86.
 20. 20. Купріна Н.М. Розвиток сучасних бізнес-стратегій та аутсорсингової діяльності суб’єктів національної економіки: сутність та напрями. Економыка харсової промисловості. Т.13. Вип.2. С. 3-8.
 21. 21. Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Баранюк Х.О., Величко О.М. Величко О.М. Оборотні активи в системі управління підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту // Економіка харчової промисловості. 2021. Т.1, вип. 2. С. 50-57.
 22. 22. Bondarenko S., Shlafman N., Kuprina N., Kalaman O., Moravska O., Tsurkan N. Planning, Accounting and Control as Risk Management Tools for Small Business Investment Projects / Emenging Science Jornal. Vol 5, №5 (2021), Р.650-666. URL: https://www.ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/595. (Scopus).
 23. 23. Khalatur S., Kuprina N., Kurbatska L. New business strategies formation of enterprises and outsourcing development as a condition for increasing competitiveness in the markets of Europe and Ukraine: comparative analysis /Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol 7 (4), Р. 203-213/ URL: http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1277 (Web of Science).
 24. 24. Kuprina N., Markova T., Velychko O. Aspects of financial analysis of the company’s equity in modern conditions // Food Industry Economics. 2021. Vol.13, Issue 1. P. 30-42.
 25. 25. Hryshchuk H., Kaliuha Y., Kuprina N., Babenko V., Kashperska A. Information systems for cost control of current biological assets of crop production // Journal of Information Technology Management. 2022. Vol. 14, Special Issue: Digitalization of Socio-Economic Processes. Рр. 78-103. URL: https://jitm.ut.ac.ir/article_88882_8c03fee6229e382dc12798294f37045e.pdf (Scopus).
 26. 26. Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Антонюк О.П., Величко О.М. Сучасні аспекти фінансового аналізу оборотних активів підприємства // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип. 3. С. 46-55.
 27. 27. Купріна Н.М. Механізми регулювання підприємницької діяльності суб’єктів національної економіки на основі трансформаційних змін в сучасних ринкових умовах // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип. 4. С.27-33.
 28. 28. Купріна Н.М. Інноваційні технології трансформаційних змін діяльності суб’єктів національної економіки // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип. 4. С.3-9.
 29. 29. Купріна Н.М. Ступницька Т.М., Величко О.М. Особливості фінансового аналізу найбільш важливих груп активів в системі управління діяльністю підприємства // Економіка харчової промисловості. 2022. Т. 14, вип. 2. С.58-67.
 30. Купріна Н.М. Баранюк Х.О. Технологічне підприємництво як інструмент кастомізації виробництва в харчовій промисловості // Економіка харчової промисловості. 2022. Т. 14, вип. 2. С.29-35.
 31. 31. Kuprina N.,O Velychko, T Stupnytska, Kh Baraniuk, O Volodina. Contemporary aspects of the methodology of the analysis of traveling assets in the enterprise management system // Економіка харчової промисловості. 2022. Т. 14, вип. 4. С.11-25.
 32. 32. Купріна Н.М. Забезпечення розвитку суб’єктів агропродовольчої галузі україни в умовах формування інклюзивної економіки // Економічний вісник Дніпровського державного аграрного університету. 2023. №1(6). С.25-32. URL: http://econvisnyk.dstu.dp.ua.

Стажування:

 • Вища школа інформатики і економіки в м. Ольштин, Польща за напрямом «Сучасне підприємництво: конкурентоспроможність, інновації, ризики, облік і логістика», 6 кредитів за ECTS, терміном 3 місяця – з 03.02.2019 р. по 05.05.2019 р. (сертифікат).
 • Міжнародна наукова конференція на тему: «Sustainable innovation and emerging trends in business and management (ICSIEM’20)» м. Прага, Чеська республіка, 14-15 вересня 2020 р., (сертіфікат, виступ, публікація стітті – Scopus);
 • Міжнародна наукова конференція «Communication, Management and Information Technology (ICSIEM’19)» м. Відень, Австрія, 26-28 березня 2019 р., (сертіфікат, виступ, публікація стітті – Scopus);
 • ІV-ї Всеукраїнська науково-методична конференції «Забезпечення якості вищої освіти: удосконалення дистанційного контролю знань та навчальної документації». Одеса, ОНАХТ, 13-15 квітня 2022р. (сертіфікат, виступ з доповідью, публікація тез доповіді);
 • Науково-практичний захід Обласної методичної комісії викладачів економіки та фінансів, Ради директоріва ЗПФО Одеської області на тему «Розвиток академічного підприємництва в закладах фахової передвищої освіти», 23.02.2023р. (сертіфікат, виступ з доповідью).

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт в ОНАХТ (ОНТУ):

 1. «Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах глобалізаційних процесів в економіці України» (№ держреєстрації 0109U000770, 2009-2010 рр.);
 2. «Методологія реструктуризації підприємств харчової промисловості в умовах впливу глобалізаційних процесів на економіку України» (№ держреєстрації 0111U000323, 2011-2013 рр.).
 3. 3. Актуальні аспекти обліку, аналізу та аудиту в системі управління суб’єктів національної економіки» (№ держреєстрації 0122U000750 від 31.01.2022 р.).

Підготувала 5 студентів-переможців Одеської національної академії харчових технологій (ОНТУ): ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт та міжнародного наукового конкурсу «Black Sea Sience 2019», «Black Sea Sience 2021», «Black Sea Sience 2023» за напрямом «Економіка і управління».

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів:

 • 3 дисертації на здобуття наукового ступеню к.е.н. зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)»( асистентами Дойчевої К.С. та Степанової Г.В. – у 2014 р., Васьковської К.О. – у 2015 р.;
 • 1 дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051«Економіка» у 2020 р. – Баранюк Х.О.

Інша діяльність:

 • Голова ради факультету Економіки, бізнесу і контролю (ЕБіК) з жовтня 2013р. по серпень 2023 р., член Ради факультету ЕБіК з вересня 2023р. по теперішній час.
 • Член редакційної колегії: журналу «Економіка харчової промисловості» з 2022 р. по теперішній час.
 • Член Вченої ради Одеської національної академії харчових технологій (ОНТУ) з жовтня 2013 р. по червень 2023 р.
 • Заступник декана ЕБіК ОНАХТ з листопада 2001 р. по вересень 2009 р.
 • Декан факультету ЕБіК з жовтня 2013 р. по січень 2023 р.

Лобоцька Людмила Леонідівна

Лобоцька Людмила Леонідівна

к.т.н., доцент кафедри економіки промисловості

Лобоцька Л.Л.

Закінчила Одеський політехнічний інститут, спеціальність: автоматика   і телемеханіка.

 З 1965 року працює в ОНАХТ.

Захистила в 1984 р. кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне управління сировинними  потоками і процесом формування сортів борошна на борошномельних заводах»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Економетрика», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Моделювання економічних процесів», «Оптимізаційні методи та моделі», «Фондовий ринок», «Економетричні моделі цифрової економіки», «Навчальна комп’ютерна практика».

Коло наукових інтересів: Моделювання економічних процесів.

Публікації: Має друковані праці: навчальний посібник «Основи автоматизації проектування харчових виробництв», 2 наукові брошури, понад 50 статей, понад 100 методичних праць.

Стажування:

 • Польща, Ольштинська школа вища, Факультет гуманітарних та соціальних наук. 6 кредитів за ECTS. «Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, інновації, ризик, облік та логістика. Організація. Мовні аспекти викладання дисциплін в університетах: локальний та глобальний підхід». 10.02.2020-10.05. 2020

Магденко Світлана Олександрівна

Магденко Світлана Олександрівна

ст. викладач кафедри економіки промисловості

Магденко С.О.

В 1996 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2005 по 2011 рік та з 2014 року по теперішній час працює на кафедрі

Навчальні дисципліни: «Ціноутворення продукції харчової промисловості», «АРМ економіста», «Економіка та організація виробництва», «Економіка енергетики», «Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону».

Коло наукових інтересів: Дослідження складових організаційно-економічного рівня підприємств та його вимір

Публікації: Має 8 публікацій в спеціалізованих журналах

Приймала участь у роботі вітчизняних та міжнародних конференцій (8 друкованих тез доповідей) Участь у монографії: Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. – Одеса: КП ОМД,  2011.

Інша діяльність: Працювала:

 • головним державним податковим ревізор-інспектором відділу документальних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ДПІ,
 • начальником відділу моніторингу забезпечення надходжень до бюджету та експрес-діагностики координаційно-моніторингового управління ДПІ,
 • економістом ПП Фірма «ГАРМАШ»

Ощепков Олександр Петрович

Ощепков Олександр Петрович

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Ощепков О. П.

Закінчив Одеський технологічний інститут харчових технологій ім. М.В. Ломоносова, за спеціальністю «Економіка та організація підприємства».

З 1976 року працює в ОНАХТ.

Захистив в 1983 р. кандидатську дисертацію на тему «Стимулювання праці в сучасних умовах господарювання»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Ризикологія», «Капітал підприємства: формування та використання», «Інтелектуальний капітал підприємства».

Коло наукових інтересів: Ефективність використання та відтворення елементів процесу виробництва.

Публікації: Має друковані праці, понад 30 статей, має розділи у монографіях.

Самофатова Вікторія Анатоліївна

Самофатова Вікторія Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри економіки промисловості

Самофатова В.А.

У 1997 р. закінчила Одеську державну академію холоду, спеціальність – «Теплофізика».

У 2002 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Економіка промисловості».

З 2002 р. працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм управління інвестиціями у плодоовочевій консервній галузі України» під науковим керівництвом д.е.н., проф. Осипова П.В.

У 2009 р. отримала наукову ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

У 2010 р. присвоєне наукове звання доцента кафедри економіки промисловості.

Протягом 2016-2018 рр. навчалась у докторантурі ОНАХТ.

05.10.2018 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» за наукового консультування д.е.н., проф. Павлова О.І.

З квітня 2019 р. працює на посаді професора кафедри економіки промисловості.

З 6.10.2020 р. отримала вчене звання професора.

Є гарантом освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (магістерського) за спеціальністю 051 «Економіка».

Навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень та методика викладання у ЗВО», «Реінжиніринг», «Економічна географія», «Інновації та інвестиції на підприємствах», «Загальнонаукові і спеціальні методи наукових досліджень», «Методологія наукових досліджень», «Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери».

Здійснює консультування випускними роботами бакалаврів і управління кваліфікаційними роботами магістрів, проводить заняття у аспірантів.

Надає консультації студентам-технологам з розробки економічної частини дипломних проєктів спеціальності: 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології переробки риби та морепродуктів».

Коло наукових інтересів: Управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону, сучасні методи управління підприємствами на засадах процесного підходу, методологія наукового пошуку в економічних дослідженнях, інноваційні технології викладання і т. ін.

Публікації: Автор більш ніж 115 опублікованих наукових робіт і 35 науково-методичних робіт.

Основні наукові публікації за період 2018-2022 роки

Монографії

 1. Самофатова В. А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління. Одеса: Астропринт, 2018. 312 с.
 2. Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір: монографія /авт. кол. О.І. Павлов, В.А. Самофатова, Т.А. Кулаковська [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2019. 272 с.
 3. Маркетинг, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрями розвитку /авт. кол. Говоруха О.О., Євлаш Т.О., Самофатова В.А. [та ін.]; за ред. М.Р. Мардар. Роздільна: Лерадрук, 2020. 757 с.

Статті

 1. L. Lobotska, O. Pavlov, S. Didukh, V. Samofatova, O. Frum. Methodological Approaches to Forecasting Bread Prices in Ukraine (2021). Scientific Horizons. 2021. Vol.24, Issue 4. P. 97-106. https://doi.org/10.48077/scihor.24(4).2021.97-106 . Цитується в БД Scopus
 2. V. Samofatova, T. Bova. Problems and prospects of development of confectionery industry enterprises in Ukraine (2021). Food Industry Economics. 2021. Vol.13, Issue 3. P. 56-63. doi: 10.15673/fie. v13i3.2132.
 3. V. Samofatova, V. Neveseliuk. Current state of fishing industry of Ukraine (2020). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса. 2020. Вип. 2 (Том12). С.38-45.
 4. Самофатова В.А. Принципи забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: теоретико-прикладний аспект (2020). Причорноморські економічні студії. 2020. Вип.51. С. 150-155.
 5. A. Bobkova, Y. Sydorov, A. Karpuk, Y. Oliinuk, V. Samofatova. Economic and mathematical modelling of ecological entrepreneurship as a direction of state agrarian policy (2020). Цитується в БД Scopus.
 6. Самофатова В.А., Невеселюк В.М. Особливості інвестиційної діяльності у рибопереробній галузі України. Food safety and security. Одеса 2020. №1. С. 40-54.
 7. V. Samofatova. Strategic directions of sustainable and inclusive development of the agri-food sphere (2019). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса 2019. Вип. 1 (Том11). С. 10-15.
 8. Viktoriia Samofatova, Maryna Slatvinska, Igor Rodchenko, Vira Lebedieva, Mariya Mordovets Viktoriia Orlova. Management of Innovative Costs of Public Administration Institutions (2019). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume 8. Issue 3, September 2019. pp.3173-3177. Цитується в БД Scopus.
 9. V. Samofatova. Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса. 2018. Вип. 1 (Том10). С.3
 10. Самофатова В.А., Карп А.О. Роль агропродовольчих кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності Причорноморського регіону (2018). Причорноморські економічні студії.– 2018. Вип.33. С. 154-158.

Інша діяльність: була науковим керівником теми: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» (номер державної реєстрації 0116U005701), 2016-2018 рр.

Приймала участь у розробці Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки.

Приймала участь у розробці Проєкту Агро-еколого-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова».

Стажування: 

 • Вознесенський коньячний завод (24 лютого-25 червня 2021 р.), 6 кредитів ECTS за темою «Методологія і методи економічних досліджень, інноваційно-інвестиційний розвиток, реінжиніринг та управління конкурентоспроможністю підприємств та регіону».
 • Вища Школа Бізнесу і Підприємливості, м. Островець, Свентокшиське воєводство, Польща (21-31 січня 2019 р., 5 кредитів ECTS). за темою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління».
 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса (12 квітня- 19 травня 2017 р.) за темою «Забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону».

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

д.е.н., професор, професор кафедри економіки промисловості

Ткач В.О.

У 2000 році закінчила вищий навчальний заклад Запорізький державний університет, професійна кваліфікація:
спеціаліст, економіст-менеджера, перекладач англійської мови за фахом.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.03 Донецького національного університету МОН України на тему «Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародного туризму.

В 2012 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У 2012 році закінчила центр післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом», професійна кваліфікація: магістр, керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2020 році закінчила Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» за спеціальністю «Філологія», професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач.

У 2020 році отримала звання професора кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

З січня 2021 року займала посаду Декана факультету Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу.

Дисципліни: «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами».

Стажування:

 • ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за програмою «Англійська мова ділового спілкування в менеджменті» (112 годин / 4 кредити ECTS), Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070826/000025-17 від 31 травня 2017 р.;
 • при Науково-методичному центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Отримано Сертифікати про підвищення
  кваліфікації: «Додатки Google в освітній діяльності» (60 годин). (Сертифікат № БЦ-С-3809 виданий 30.03.2019 р.) та Сертифікат про підвищення кваліфікації: «Поглиблений курс «Додатки Google в освітній діяльності» (20 годин). Сертифікат № 124 виданий 30.03.2019 р.);
 • Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету на тему «Сучасні освітні тенденції при викладанні дисциплін професійної освіти зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з 20.11.2018 по20.05.2019 р. Довідка №283/01-18 від 21.05.19 р.;
 • Сучавський університет імені Стефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). Обсяг – 3 кредити ECTS (108 годин) (Сертифікат № СПС № 5141/46.від 05 травня 2018 року).- теми «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму» та «Еволюція внутрішньої освіти: виклики та перспективи» за спеціальністю 242 «Туризм»;
 • Сучавський університет імені Стефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). Обсяг – 3 кредити ECTS (108 годин) (Сертифікат № СПС № 57-39/06.від 13-16 листопада 2020 року).- за програмою: “Education, science, business in high quality training of economic specialists” та “Тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства, як головного детермінанту туристичних бізнес-процесів в Україні”.

Науково-педагогічна робота: виступає офіційним опонентом при захисті дисертацій, є рецензентом наукових статей, монографій, навчальних посібників.

Під керівництвом Ткач В.О. захищено п’ять дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

Наукові публікації: Має 100 публікації, з них 90 наукових, опубліковані у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 2 статті опубліковано у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus, 1 стаття у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science, 32 тез доповідей на науково-практичних конференціях) та 9 праць навчальнометодичного характеру (у т. ч. 6 навчальних посібника, з яких 6 мають гриф МОН України та 4 методичні рекомендації).

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XRPHJFgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5817-616X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218997703

Навчальні дисципліни: Економiка пiдприємства, Інноваційний розвиток підприємства.

Коло наукових інтересів: Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки; ефективність функціонування та конкурентоспроможність суб’єктів харчової промисловості України; економічна трансформація суб’єктів національної економіки; економічний аналіз діяльності підприємств; фінансовий аналіз діяльності підприємств; управлінський облік та аудит ефективності (спеціального призначення) як інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості; ефективність управління оборотним капіталом підприємств.

Фрум Ольга Леонідівна

Фрум Ольга Леонідівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки промисловості

Фрум О.Л.

В 2006 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Економіка підприємства» на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

На кафедрі працює з 2011 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика кризового стану підприємства у системі стратегічного управління» (на прикладі виноробної галузі).

Навчальні дисципліни: «Проєктний аналіз», «Аналіз соціально-еокномічних проєктів», «Економіка соціально-економічних проєктів».

Коло наукових інтересів: Аналіз та економіка проєктів, управління інвестиційною діяльністю підприємств, економічні аспекти застосування інструментарію стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості.

Публікації: Опубліковано 50 наукових робот у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Фрум О.Л. Метод виявлення кризи розвитку потенціалу організації на ранніх стадіях / Фрум О.Л. // Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва: моногр. / В.Р. Кучеренко, Н.Й. Басюркина, С.В. Брикаліна та ін.: за ред. В.Р. Кучеренка, О.В. Захарченка, Н.В. Яблонської, 2011. – Ч.1. – С. 138-142. – (Наук.-економ. вид. «Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні»).
 2. Фрум О.Л. Адаптивна економіка як більш досконала форма ринкової економіки // Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика. – Одеса. – Астропрінт. – 2016. – 172с.
 3. Фрум О.Л., Лобоцька Л.Л. Експортний потенціал харчових підприємств України // Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір. – Одеса. – Астропрінт. – 2019. – 136с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Фрум О.Л. Методичний підхід до виявлення внутрішніх криз розвитку підприємства // Економіка харч. пром-сті, 2011. – №4(12). – С.16-20.
 2. Фрум О.Л. Метод диагностики кризисного состояния предприятия // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Економіка. – Вип. 5(4). – Том 19, 2011. – С. 230-235.
 3. Фрум О.Л. Применение математического аппарата теории трудности достижения цели для оценки уровня потенциала развития предприятий // Вопросы управления / Урал. ин-т управ. РАНХ и ГС при Президенте РФ. – 2014. – №1 (7). – С. 160-163.
 4. Фрум О.Л., Тріфонов Е.С. Організаційно-економічний механізм розвитку сукупного стратегічного потенціалу як об’єкта діагностики кризового стану підприємства // Вісник ХНАУ.– 2016. – Вип. 1. – С. 253-261.
 5. Фрум О.Л. Анализ проблем адаптации диагностики состояния предприятий к динамике качества экономических отношений в Украине // Ефективна економіка. – 2016. – №2. – Посилання
 6. Goncharenko O., Holiuk O., Liganenko I., Frum О., Kostyrko A., Tkachuk T. Improving Staff Stimulation Syste: Causal-Consequence Approach International // Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958. – 2019. – Vol. 8, Issue 5. – Р. 891-894. (База Scopus)
 7. Khomutenko A., Mishchenko A., Ripenko A., Frum О., Liulchak Z., Hrozovskyi R. Tools of the Neuro-Fuzzy Model of Information Risk Management in National Securit // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958. – 2019. – Vol. 8, Issue 6. – Р. 4526-4530. (База Scopus)
 8. Lobotska, L., Pavlov, O., Didukh, S., Samofatova, V., & Frum, O. (2021), Methodological approaches to fore¬casting bread prices in Ukraine. Scientific Horizons, 24(4), 97-106. (База Scopus)
 9. Фрум, О., Левченко, М. (2022). Об’єктна система оцінки результатів інвестиційної діяльності підприємств за стадіями життєвого циклу проєктів. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (2), 109–114.
 10. Фрум О. Л., Цвірінкалова В. А. Сфера застосування моделі DuPont у діагностиці інвестиційної діяльності підприємств консервної галузі. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 139-145.

Стажування:

 • Польща, Ольштинська школа вища, Факультет гуманітарних та соціальних наук. 6 кредитів за ECTS. «Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, інновації, ризик, облік та логістика. Організація. Мовні аспекти викладання дисциплін в університетах: локальний та глобальний підхід». 10.02.2020-10.05. 2020
 • ОНАХТ «Вища школа педагогічної майстерності». 7 кредитів за ECTS. Підвищення педагогічного рівня. 01.09.2018-30.06.2020

Навчально-допоміжний персонал

Татарік Ельвіра Петрівна

Татарік Ельвіра Петрівна

Інженер II категорії, асистент кафедри економіки промисловості

Татарік Е.П.

Закінчила у 2006 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

Працює в ОНАХТ з 2006 року й по теперішній час.

Коло наукових інтересів: Методичні підходи до оцінки бізнесу в Україні, стан підприємницьких структур в країні.

Аспіранти кафедри

Петков Олександр Іванович

Петков Олександр Іванович

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримав диплом магістра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

Також у 2018 році вступив до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Науково-методичні засади оцінювання економічної ефективності підприємств харчової промисловості».

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової галузі. Вплив макроекономічних факторів на діяльність підприємств.

Публікації: Опубліковано 5 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Федорова Тетяна Сергіївна

Федорова Тетяна Сергіївна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі».

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні аспекти та особливості формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Мініна Вікторія Олександрівна

Мініна Вікторія Олександрівна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки».

Коло наукових інтересів: Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>