Викладачі та співробітники

Павлов Олександр Іванович - завідувач кафедри

Павлов Олександр Іванович

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Павлов О.І. - завідувач кафедри

Очолює кафедру економіки промисловості з 2011 року.

Відомий економіст-аграрник, один із засновників та активних послідовників практичної реалізації фундаментального наукового напряму, пов’язаного із сільським розвитком в Україні.

Захистив докторську дисертацію на тему «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України».

За час роботи на кафедрі при його безпосередній участі підготовлено та захищено шість кандидатських та чотири докторські дисертації, готуються до захисту ще чотири кандидатські роботи та одна докторська.

Є науковим консультантом докторанта та керівником аспірантів.

Навчальні дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Глобальна економіка», «Основи права та університетська освіта», «Планування розвитку територій», «Наукові основи економіки (1 к)», «Моніторинг стану і розвитку соціально-економічних систем».

Коло наукових інтересів: Розвиток сільських територій: еколого-соціо-економічний, функціональний та політико-управлінський аспекти; сільський розвиток, політика сільського розвитку; сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України.

Публікації: Є автором понад 200 наукових публікацій, серед них 6 навчальних посібників, два з яких – з грифом МОН, чотири індивідуальні монографії та декілька – у співавторстві.

Наразі ведеться підготовка ще однієї монографії з проблем сільського розвитку.
Крім того написав низку наукових праць і навчально-методичних розробок з історії, філософії, політології, соціології, етнології, державного управління та права.

Монографії та статті у фахових наукових виданнях професора Павлова О.І. за 2017–2021 роки

Інша діяльність:

 • Член Ради факультету ЕБіК.
 • Член редакційної колегії:
  – Міжнародного наукового журналу «Устойчиво развитие», Республіка Болгарія;
  – журналу «Економіка харчової промисловості»;
  – журналу «Економічна продовольча безпека держави».
 • Член Вченої ради Д 41.088.04 Одеської національної академії харчових технологій
Дідух Сергій Мирославович

Дідух Сергій Мирославович

д.е.н., доцент, професор кафедри економіки промисловості

Дідух С.М.

З 2006 року працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості України».

У 2015 році отримав звання доцента.

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Агропродовольчі холдинги в системі інклюзивного розвитку України: теорія, методологія, практика».

З червня 2022 року – професор кафедри економіки промисловості ОНТУ.

Навчальні дисципліни: «Бюджетування і контролінг», «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».

Коло наукових інтересів: сталий та інклюзивний розвиток агропродовольчих підприємств,дослідження особливостей та перспектив розвитку агропродовольчих холдингів, особливості інвестиційних процесів у сучасних умовах, удосконалення процесів бюджетування і контролінгу на підприємствах, підвищення ефективності обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.

Публікації: опубліковано понад 100 наукових і науково-методичних робіт. Основні з них наступні:

Публікації
Монографії

 1. Дідух С.М. Інклюзивний розвиток агропродовольчих вертикально-інтегрованих компаній України : монографія. Одеса : Астропринт, 2020. 332 с.
 2. Дідух С.М. Зовнішньоекономічна діяльність вертикально-інтегрованих агропромислових холдингів в умовах євроінтеграції // Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір: монографія / за ред. О.І.Павлова. О.: ОНАХТ, 2018. С. 120–132.
 3. Дідух С.М. Прикладне значення економіки в сучасних умовах господарювання // Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / кол. авт..: О.І.Павлов, Т.А. Кулаковська, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І.Павлова. Одеса: Астропринт. 2016. С. 147–162.
 4. Дідух С.М. Проблеми та перспективи стійкого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв в Україні // Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання : монографія / за ред. д.е.н., професора О.І. Павлова. Одеса : Астропринт, 2015. С. 208–223.
 5. Дідух С.М. Стратегічні аспекти розвитку інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. д.е.н., професора О.І. Павлова. Одеса : Астропринт, 2012. С. 712–723.
 6. Дідух С.М. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств консервної промисловості України / С.М. Дідух // Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. Частина 1. Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва: монографія / за ред. д.е.н., професора В.Р. Кучеренка. Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2011. С. 98–119.

Статті:

 1. Дідух С. М., Мініна В. О., Федорова Т. С. Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel holding S.A., MHP S.A.). Економіка харчової промисловості. 2017. Том 9, № 3. С. 36–44.
 2. Дідух С.М. Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення. Економіка харчової промисловості. 2019. 11 (4). № 3. С.14–19.
 3. Дідух С.М. Протиріччя концепції інклюзивного розвитку та напрямки їх вирішення. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. С. 171–175.
 4. Дідух С.М. Агропромислові холдинги в контексті інклюзивного розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020.
  Вип. 2 (113). С. 113–116.
 5. Дідух С. М. Концептуальні засади моделі інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5, № 4. С. 8–17.
 6. Дідух С. М. Огляд існуючих концепцій інклюзивного розвитку економічних систем. Інтелект ХХІ. 2020. № 5. С. 24–29.
 7. Дідух С М. Державне регулювання інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 4. С. 18–25.
 8. Дідух С. М. Передумови трансформації існуючої бізнес-моделі агропродовольчих холдингів у напрямку інклюзивності. Економічний простір. 2020. № 162. С. 69–74.
 9. Дідух С. М. Стратегічний вектор інклюзивного розвитку суб’єктів агропродовольчої сфери. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”: Серія “Економічні науки”. 2020. Т. 1, № 12 (44). С. 50–57.
 10. Didukh S. Analysis of the current state and assessment of the parameters of development of agro-food holdings of Ukraine. Modern science (Moderní věda). 2020. № 6. С. 22–31.
 11. Lobotska, L., Pavlov, O., Didukh, S., Samofatova, V., & Frum, O. (2021), Methodological approaches to forecasting bread prices in Ukraine. Scientific Horizons, 24(4), 97-106.
Крупіна Світлана Валеріївна

Крупіна Світлана Валеріївна

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Крупіна С.В,

З 2002 року працює в ОНАХТ.

У 2011 році отримала наукове звання доцент кафедри економіки промисловості ОНАХТ.

Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Навчальні дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Методика економічного аналізу діяльності підприємства», «Інтелектуальний потенціал підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства», «Економіка підприємств галузі (073)»

Коло наукових інтересів: Інноваційна економіка, інтелектуальна власність, конкурентоспроможність, ринок праці, економіка підприємств.

Публікації: Автор 80 опублікованих робіт, з них: 1 посібник (у співавторстві), 12 монографій (у співавторстві), 26 статей.

Приймала участь у роботі вітчизняних та міжнародних конференцій (40 тез доповідей).

Підвищення кваліфікації за останні 5 років
ТОВ «Вознесенський коньячний завод».
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Дослідження теоретичних та практичних питань сучасної економіки: інноваційний розвиток, інвестиційні проєкти, інтелектуальний потенціал та інтелектуальна власність, економіка, аналіз, прогнозування діяльності підприємств, ринок праці та соціально-трудові відносини, стратегічний розвиток підприємств, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
Термін підвищення кваліфікації з ”24” лютого 2021 року по “25” червня 2021 року

Найважливіші публікації за останні 5 років

Основні статті у фахових виданнях

 • Крупіна С.В., Яблонська Н.В. Система управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 2016. № 4 (236). С. 133-144.
 • Яблонська Н.В. Крупіна С.В., Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі України. Інфраструктура ринку, 2018. № 16. С. 147-151.
 • Дробот Т., Крупіна С. Стан, тенденції та перспективи розвитку овочеконсервної галузі України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 2018. № 1 (253). С. 71-83.
 • Крупіна С.В., Яблонська Н.В. Комерціалізація інтелектуальної власності в харчовій промисловості України. Економічні інновації, 2018. № 66. С. 105-112.
 • Krupina S.V., Yablonskaya N.V., Kopaihorodska T.G. MARKET OF THE INNOVATIVE PRODUCTS. Економічні інновації, 2020. № 74. С. 105-110.

Участь у монографіях

 1. Крупіна С.В. Розвиток сфери інтелектуального бізнесу в Україні. Монографія: Привабливість харчового бізнесу в Україні / за ред. д.е.н. Н.Й. Басюркіної. Одеса: Фенікс, 2017. 278 с. С. 56-70.
 2. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності регіону в умовах сучасних глобалізаційних процесів. Монографія: Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2019. 272 с. С. 135-152.

Основні тези та доповіді на конференціях

 1. Крупіна С.В., Яблонська Н.В. Інтелектуальний потенціал як основа формування інтелектуального капіталу. Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2018 р. Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2018. С. 104-107.
 2. Крупіна С.В., Грузинова І.В. Інвестиційна привабливість підприємства. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: «Діса плюс», 2018. С.60-63.
 3. Крупіна С.В., Яблонська Н.В, Копайгородська Т.Г. Економічний аналіз діяльності підприємства. Збірник тез доповідей 80 наукової конференції викладачів академії Одеса: ОНАХТ, 2020 р. С. 315-316.
 4. Яблонська Н.В., Крупіна С.В., Копайгородська Т.Г. Проблеми інноваційного розвитку підприємств. Збірник тез доповідей 81 наукової конференції Науково-педагогічного складу академії Одеса: ОНАХТ, 2021 р. С. 315-316.
 5. Крупіна С.В., Стоянова І.М. Визначення та вимір конкурентоспроможності підприємств. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2021. 510 с.
 6. Крупіна С.В., Немикіна Л.В. Основні шляхи підвищення прибутку підприємства. Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2021 року. Одеса: ОНАХТ, 2021. С. 102-104.
Кулаковська Тетяна Анатоліївна

Кулаковська Тетяна Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри економіки промисловості

Кулаковська Т.А.

З 1997 року працює на кафедрі економіки промисловості.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію, у 2006 році – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2008 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки промисловості. Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

У 2021 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання розвитку агропродовольчого сектору національної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка національного господарства за науковим консультуванням д.е.н., проф. Павлова О.І.

У 2021 році – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук. У 2022 році обрана за конкурсом на посаду професора кафедри економіки промисловості.

Є гарантом освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка».

Інша діяльність: науковий керівник та виконавець держбюджетних тем: «Розробка методологічних основ державного регулювання діяльності підприємств харчової промисловості в умовах кризових ситуацій» (№ держреєстрації 0114U001962, 2014-2015 рр.); «Напрямки трансформації бізнес-моделі агропродовольчих підприємств в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0120U002030, 2020-2021 рр.).

З 2018 по 2022 р. працювала завідувачкою кафедри економіки ВСП «Одеський технічний фаховий коледж» ОНТУ.

Навчальні дисципліни: «Економiка пiдприємства», «Основи прогнозування», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Економічна діагностика», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Управління розвитком підприємств», «Економіка харчової промисловості».

Коло наукових інтересів: Механізм циклічного розвитку економічної системи, антициклічне регулювання економіки, моделювання та прогнозування економічних процесів, механізм функціонування та управління розвитком підприємств та їх об’єднань, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики діяльності підприємств та їх об’єднань, організація інноваційної діяльності та управління інноваційним розвитком підприємства.

Стажування:

 • Вознесенський коньячний завод (24 лютого-25 червня 2021 р.), 6 кредитів ECTS за темою «Дослідження теоретичних і методичних аспектів інноваційного розвитку підприємств та їх об’єднань: економіка, діагностика, прогнозування і проектування розвитку»
 • Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (м. Ріга, Латвія, 20.07. 2020-07.08.2020), 6 кредитів за ECTS. Тема «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»
 • Одеська національна академія харчових технологій, Вища школа педагогічної майстерності, 7 кредитів, 2018 р.

Публікації: Має понад 180 наукових та науково-методичних праць.

Публікації

Монографії:

 1. Кулаковська Т.А. Державне антициклічне регулювання розвитку агропродовольчого сектору України: теорія, методологія, практика: монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 392 с. (22,79 друк. арк.).
 2. Кулаковська Т.А. Державне регулювання розвитку агропродовольчого сектору як чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності країни. Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий аспект: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2018. С.165-195. (1,98 друк. арк.).
 3. Кулаковська Т.А. Економіка як наука: суть, поняття та генезис. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. С.130-139. (0,45 друк. арк.).
 4. Кулаковська Т.А. Вплив регуляторних заходів на розвиток агропродовольчої сфери України. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2015. C. 420-439. (0,58 друк. арк.).
 5. Кулаковська Т.А. Аналіз державних заходів підтримки розвитку аграрного сектору України та оцінка їх ефективності. Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу аграрних підприємств України: монографія / за ред. О.Б. Звягінцевої. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. С. 266-282. (0,72 друк. арк.).
 6. Кулаковська Т.А., Коєва Ж.В. Вплив інноваційних процесів на сталий розвиток та безпеку країни. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. С. 144-154. (0,52 друк. арк., особистий внесок – проведено теоретичне обґрунтування зв’язку між інноваційними процесами та сталим розвитком країни, 0,5 друк. арк.).

Статті:

 1. Kulakovska T. (2020). Agrarian policy of Ukraine, EU countries, Canada and Russia: comparative analysis, problems and perspective directions. Global Academics. International Journal of Advance Researches (USA). Vol. 4(10). Pp. 60-69. DOI: https://www.i-journal.org/upload/10.pdf (стаття у іноземному виданні, США).
 2. Kulakovska T. (2020). The temporal concept of state countercyclical regulation of the economy (on the example of the agri-food sector). Global Academics. International Journal of Advance Researches (USA). Vol. 3(9). Pp. 99-109. DOI: https://www.i-journal.org/upload/9.pdf (стаття у іноземному виданні, США).
 3. Кулаковська Т.А. Методичне забезпечення механізму антициклічного регулювання агропромислового виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Вип. 6. С. 236-240. Index Copernicus, Google Scholar.
 4. Кулаковська Т.А. Обґрунтування селективних важелів антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. Вип. 4. С. 24-30. Index Copernicus International.
 5. Кулаковська Т.А. Механізм селективного антициклічного регулювання агропромислового комплексу. Український журнал прикладної економіки. 2020. Вип. 01. С. 406-414. Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, InfoBase.
 6. Kulakovska T. Synchronization of cycles and crises in the agro-food sectors of Ukraine. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 56. С.40-49. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 7. Кулаковська Т.А., Маркевич Л.С. Диверсифікація виробництва як метод виходу з кризових становищ підприємств виноробної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58-2. С. 12-17. DOI: https://doi.org/0.32843/bses.58-22 Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 8. Кулаковська Т.А. Циклічність агровиробництва: причини виникнення, фактори впливу та зв’язок з економічним циклом. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 9-14. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 9. Kulakovska T. (2019). Subsiding of agriculture of Ukraine: main directions, problems and prospects. Problems of Agricultural Economics. 361(4). Рр. 144-153. DOI: https://doi.org/10.30858/zer/113591 (стаття у іноземному виданні, Польща).
 10. Кулаковська Т.А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38(1). С. 11-15. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 11. Кулаковська Т.А. Генезис економічних поглядів на доцільність втручання держави у розвиток економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). С. 100-107. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index.
 12. Кулаковська Т.А., Дерменжі Д.Ф. Податкове законодавство України та його вплив на економіку країни. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. С. 27-31. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 13. Кулаковська Т.А., Щурова А.П. Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 15. С. 96-98. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 14. Кулаковська Т.А., Цапенко Ю.О. Удосконалення методики визначення рівня виробничого потенціалу підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13. Ч.2. С. 103-107. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
Лобоцька Людмила Леонідівна

Лобоцька Людмила Леонідівна

к.т.н., доцент кафедри економіки промисловості

Лобоцька Л.Л.

Закінчила Одеський політехнічний інститут, спеціальність: автоматика   і телемеханіка.

 З 1965 року працює в ОНАХТ.

Захистила в 1984 р. кандидатську дисертацію на тему «Оптимальне управління сировинними  потоками і процесом формування сортів борошна на борошномельних заводах»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Економетрика», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Моделювання економічних процесів», «Оптимізаційні методи та моделі», «Фондовий ринок», «Економетричні моделі цифрової економіки», «Навчальна комп’ютерна практика».

Коло наукових інтересів: Моделювання економічних процесів.

Публікації: Має друковані праці: навчальний посібник «Основи автоматизації проектування харчових виробництв», 2 наукові брошури, понад 50 статей, понад 100 методичних праць.

Стажування:

 • Польща, Ольштинська школа вища, Факультет гуманітарних та соціальних наук. 6 кредитів за ECTS. «Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, інновації, ризик, облік та логістика. Організація. Мовні аспекти викладання дисциплін в університетах: локальний та глобальний підхід». 10.02.2020-10.05. 2020
Магденко Світлана Олександрівна

Магденко Світлана Олександрівна

ст. викладач кафедри економіки промисловості

Магденко С.О.

В 1996 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2005 по 2011 рік та з 2014 року по теперішній час працює на кафедрі

Навчальні дисципліни: «Ціноутворення продукції харчової промисловості», «АРМ економіста», «Економіка та організація виробництва», «Економіка енергетики», «Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону».

Коло наукових інтересів: Дослідження складових організаційно-економічного рівня підприємств та його вимір

Публікації: Має 8 публікацій в спеціалізованих журналах

Приймала участь у роботі вітчизняних та міжнародних конференцій (8 друкованих тез доповідей)

Участь у монографії:
Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. – Одеса: КП ОМД,  2011.

Інша діяльність:

Працювала:

 • головним державним податковим ревізор-інспектором відділу документальних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ДПІ,
 • начальником відділу моніторингу забезпечення надходжень до бюджету та експрес-діагностики координаційно-моніторингового управління ДПІ,
 • економістом ПП Фірма «ГАРМАШ»
Ощепков Олександр Петрович

Ощепков Олександр Петрович

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Ощепков О. П.

Закінчив Одеський технологічний інститут харчових технологій ім. М.В. Ломоносова, за спеціальністю «Економіка та організація підприємства».

З 1976 року працює в ОНАХТ.

Захистив в 1983 р. кандидатську дисертацію на тему «Стимулювання праці в сучасних умовах господарювання»

Має грамоти ректора ОНАХТ.

Навчальні дисципліни: «Ризикологія», «Капітал підприємства: формування та використання», «Інтелектуальний капітал підприємства».

Коло наукових інтересів: Ефективність використання та відтворення елементів процесу виробництва.

Публікації: Має друковані праці, понад 30 статей, має розділи у монографіях.

Петкова Діна Федорівна

Петкова Діна Федорівна

аспірант кафедри економіки промисловості

Петкова Д.Ф.

В 2016 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

Також у 2018 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Організаційно-економічне забезпечення управління фінансовими ризиками підприємств в умовах невизначеності економічної ситуації».

З 2019 року працює асистентом кафедри економіки промисловості ОНАХТ.

Коло наукових інтересів: Аналіз та управління фінансовими ризиками на підприємствах. Оцінка їх впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Публікації: Опубліковано 6 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Інша діяльність: З 2016 по 2018 рік працювала бухгалтером в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

Стажування:

 • ОНАХТ «Вища школа педагогічної майстерності». 7 кредитів за ECTS. Підвищення педагогічного рівня. 01.09.2020-30.06.2022

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Самофатова Вікторія Анатоліївна

Самофатова Вікторія Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри економіки промисловості
Самофатова В.А.

У 1997 р. закінчила Одеську державну академію холоду, спеціальність – «Теплофізика».

У 2002 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Економіка промисловості».

З 2002 р. працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм управління інвестиціями у плодоовочевій консервній галузі України» під науковим керівництвом д.е.н., проф. Осипова П.В.

У 2009 р. отримала наукову ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

У 2010 р. присвоєне наукове звання доцента кафедри економіки промисловості.

Протягом 2016-2018 рр. навчалась у докторантурі ОНАХТ.

05.10.2018 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» за наукового консультування д.е.н., проф. Павлова О.І.

З квітня 2019 р. працює на посаді професора кафедри економіки промисловості.

З 6.10.2020 р. отримала вчене звання професора.

Є гарантом освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти (магістерського) за спеціальністю 051 «Економіка».

Навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень та методика викладання у ЗВО», «Реінжиніринг», «Економічна географія», «Інновації та інвестиції на підприємствах», «Загальнонаукові і спеціальні методи наукових досліджень», «Методологія наукових досліджень», «Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери».

Здійснює консультування випускними роботами бакалаврів і управління кваліфікаційними роботами магістрів, проводить заняття у аспірантів.

Надає консультації студентам-технологам з розробки економічної частини дипломних проєктів спеціальності: 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології переробки риби та морепродуктів».

Коло наукових інтересів: Управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону, сучасні методи управління підприємствами на засадах процесного підходу, методологія наукового пошуку в економічних дослідженнях, інноваційні технології викладання і т. ін.

Публікації: Автор більш ніж 115 опублікованих наукових робіт і 35 науково-методичних робіт.

Основні наукові публікації за період 2018-2022 роки

Монографії

 1. Самофатова В. А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління. Одеса: Астропринт, 2018. 312 с.
 2. Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір: монографія /авт. кол. О.І. Павлов, В.А. Самофатова, Т.А. Кулаковська [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2019. 272 с.
 3. Маркетинг, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрями розвитку /авт. кол. Говоруха О.О., Євлаш Т.О., Самофатова В.А. [та ін.]; за ред. М.Р. Мардар. Роздільна: Лерадрук, 2020. 757 с.

Статті

 1. L. Lobotska, O. Pavlov, S. Didukh, V. Samofatova, O. Frum. Methodological Approaches to Forecasting Bread Prices in Ukraine (2021). Scientific Horizons. 2021. Vol.24, Issue 4. P. 97-106. https://doi.org/10.48077/scihor.24(4).2021.97-106 . Цитується в БД Scopus
 2. V. Samofatova, T. Bova. Problems and prospects of development of confectionery industry enterprises in Ukraine (2021). Food Industry Economics. 2021. Vol.13, Issue 3. P. 56-63. doi: 10.15673/fie. v13i3.2132.
 3. V. Samofatova, V. Neveseliuk. Current state of fishing industry of Ukraine (2020). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса. 2020. Вип. 2 (Том12). С.38-45.
 4. Самофатова В.А. Принципи забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: теоретико-прикладний аспект (2020). Причорноморські економічні студії. 2020. Вип.51. С. 150-155.
 5. A. Bobkova, Y. Sydorov, A. Karpuk, Y. Oliinuk, V. Samofatova. Economic and mathematical modelling of ecological entrepreneurship as a direction of state agrarian policy (2020). Цитується в БД Scopus.
 6. Самофатова В.А., Невеселюк В.М. Особливості інвестиційної діяльності у рибопереробній галузі України. Food safety and security. Одеса 2020. №1. С. 40-54.
 7. V. Samofatova. Strategic directions of sustainable and inclusive development of the agri-food sphere (2019). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса 2019. Вип. 1 (Том11). С. 10-15.
 8. Viktoriia Samofatova, Maryna Slatvinska, Igor Rodchenko, Vira Lebedieva, Mariya Mordovets Viktoriia Orlova. Management of Innovative Costs of Public Administration Institutions (2019). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume 8. Issue 3, September 2019. pp.3173-3177. Цитується в БД Scopus.
 9. V. Samofatova. Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018). Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. Одеса. 2018. Вип. 1 (Том10). С.3
 10. Самофатова В.А., Карп А.О. Роль агропродовольчих кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності Причорноморського регіону (2018). Причорноморські економічні студії.– 2018. Вип.33. С. 154-158.

Інша діяльність: була науковим керівником теми: «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» (номер державної реєстрації 0116U005701), 2016-2018 рр.

Приймала участь у розробці Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки.

Приймала участь у розробці Проєкту Агро-еколого-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова».

Стажування: 

 • Вознесенський коньячний завод (24 лютого-25 червня 2021 р.), 6 кредитів ECTS за темою «Методологія і методи економічних досліджень, інноваційно-інвестиційний розвиток, реінжиніринг та управління конкурентоспроможністю підприємств та регіону».
 • Вища Школа Бізнесу і Підприємливості, м. Островець, Свентокшиське воєводство, Польща (21-31 січня 2019 р., 5 кредитів ECTS). за темою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління».
 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса (12 квітня- 19 травня 2017 р.) за темою «Забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону».
Фрум Ольга Леонідівна

Фрум Ольга Леонідівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки промисловості

Фрум О.Л.

В 2006 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Економіка підприємства» на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

На кафедрі працює з 2011 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика кризового стану підприємства у системі стратегічного управління» (на прикладі виноробної галузі).

Навчальні дисципліни: «Проєктний аналіз», «Аналіз соціально-еокномічних проєктів», «Економіка соціально-економічних проєктів».

Коло наукових інтересів: Аналіз та економіка проєктів, управління інвестиційною діяльністю підприємств, економічні аспекти застосування інструментарію стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості.

Публікації: Опубліковано 50 наукових робот у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Публікації

Участь у монографіях:

 1. Фрум О.Л. Метод виявлення кризи розвитку потенціалу організації на ранніх стадіях / Фрум О.Л. // Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва: моногр. / В.Р. Кучеренко, Н.Й. Басюркина, С.В. Брикаліна та ін.: за ред. В.Р. Кучеренка, О.В. Захарченка, Н.В. Яблонської, 2011. – Ч.1. – С. 138-142. – (Наук.-економ. вид. «Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні»).
 2. Фрум О.Л. Адаптивна економіка як більш досконала форма ринкової економіки // Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика. – Одеса. – Астропрінт. – 2016. – 172с.
 3. Фрум О.Л., Лобоцька Л.Л. Експортний потенціал харчових підприємств України // Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір. – Одеса. – Астропрінт. – 2019. – 136с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Фрум О.Л. Методичний підхід до виявлення внутрішніх криз розвитку підприємства // Економіка харч. пром-сті, 2011. – №4(12). – С.16-20.
 2. Фрум О.Л. Метод диагностики кризисного состояния предприятия // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Економіка. – Вип. 5(4). – Том 19, 2011. – С. 230-235.
 3. Фрум О.Л. Применение математического аппарата теории трудности достижения цели для оценки уровня потенциала развития предприятий // Вопросы управления / Урал. ин-т управ. РАНХ и ГС при Президенте РФ. – 2014. – №1 (7). – С. 160-163.
 4. Фрум О.Л., Тріфонов Е.С. Організаційно-економічний механізм розвитку сукупного стратегічного потенціалу як об’єкта діагностики кризового стану підприємства // Вісник ХНАУ.– 2016. – Вип. 1. – С. 253-261.
 5. Фрум О.Л. Анализ проблем адаптации диагностики состояния предприятий к динамике качества экономических отношений в Украине // Ефективна економіка. – 2016. – №2. – Посилання
 6. Goncharenko O., Holiuk O., Liganenko I., Frum О., Kostyrko A., Tkachuk T. Improving Staff Stimulation Syste: Causal-Consequence Approach International // Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958. – 2019. – Vol. 8, Issue 5. – Р. 891-894. (База Scopus)
 7. Khomutenko A., Mishchenko A., Ripenko A., Frum О., Liulchak Z., Hrozovskyi R. Tools of the Neuro-Fuzzy Model of Information Risk Management in National Securit // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958. – 2019. – Vol. 8, Issue 6. – Р. 4526-4530. (База Scopus)
 8. Lobotska, L., Pavlov, O., Didukh, S., Samofatova, V., & Frum, O. (2021), Methodological approaches to fore¬casting bread prices in Ukraine. Scientific Horizons, 24(4), 97-106. (База Scopus)
 9. Фрум, О., Левченко, М. (2022). Об’єктна система оцінки результатів інвестиційної діяльності підприємств за стадіями життєвого циклу проєктів. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (2), 109–114.
 10. Фрум О. Л., Цвірінкалова В. А. Сфера застосування моделі DuPont у діагностиці інвестиційної діяльності підприємств консервної галузі. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 139-145.

Стажування:

 • Польща, Ольштинська школа вища, Факультет гуманітарних та соціальних наук. 6 кредитів за ECTS. «Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, інновації, ризик, облік та логістика. Організація. Мовні аспекти викладання дисциплін в університетах: локальний та глобальний підхід». 10.02.2020-10.05. 2020
 • ОНАХТ «Вища школа педагогічної майстерності». 7 кредитів за ECTS. Підвищення педагогічного рівня. 01.09.2018-30.06.2020
Яблонська Наталя Валентинівна

Яблонська Наталя Валентинівна

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості

Яблонська Н.В.

Випускниця ОНАХТ за спеціальністю «Економіка підприємства».

З 2001 року працює на кафедрі економіки промисловості ОНАХТ.

У 2009 році було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук ВАК України зі спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Має науковий ступінь Ph.D. (Doctor of Philosophy).

На кафедрі економіки промисловості відповідає за науково-дослідну роботу викладачів кафедри. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних держбюджетних робіт кафедри, в роботі студентських та викладацьких наукових конференцій.

Навчальні дисципліни: «Економiка пiдприємства (131, 133)», «Економiка пiдприємства (071)», «Економiка пiдприємства (075)», «Конкурентоспроможність підприємства», «Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості», «Економіка організації», «Потенціал підприємства і планування економічного розвитку»

Коло наукових інтересів: Економічні питання підприємств (за видами економічної діяльності), Конкурентоспроможність підприємств харчовій промисловості, Аналіз та оцінка потенціалу підприємства і планування економічного розвитку.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років
ТОВ «Вознесенський коньячний завод»
Тема підвищення кваліфікації(стажування) «Дослідження теоретичних та практичних питань економіки: конкурентоспроможність і планування діяльності підприємства, підприємництво та інвестиційна діяльність, економіка та інновації в біотехнології, економіка організації та підприємства»
Термін підвищення кваліфікації з ” 24” лютого 2021 року по “25” червня 2021 року.

Інша діяльність: Приймала участь в якості експерта при розробці стратегії економічного розвитку м. Одеси спільно з Агентством США по міжнародному розвитку (USAID), а також стратегії економічного розвитку Одеського субрегіону.

Найважливіші публікації за останні 5 років

Статті у фахових виданнях

 1. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі України / Інфраструктура ринку 16/2018 , С.147-150
 2. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Комерціалізація інтелектуальної власності у харчової промисловості України /Економічні інновації, випуск 66, С.105-112. 2018
 3. Яблонська Н., Ковальова А. Теоретико-методичні аспекти обліку та управління витратами підприємства / Науковий вісник № 6-7 (258-259), С. 207-222, 2018 / Посилання
 4. Яблонська Н.В., Крупіна С.В., Копайгородська Т.Г. Market of the innovative products / Економічні інновації, № 74, 2020. С. 105-110.
 5. Яблонська Н.В., Магденко С.О., Вербицька О.О. Основні напрями підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2021. № 70

Монографії

 1. Статус економіки як соціальної науки / Яблонська Н.В. та ін. / Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика: монографія / за ред. О.І. Павлова. Одеса, 2016. С.62-87
 2. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності регіону в умовах сучасних глобалізаційних процесів: // Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір: монографія / авт.: О.І. Павлов, В.А. Самофатова, Т.А. Кулаковська [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2019. 272 с. С. 135 – 152.

Науково-популярні статті та доповіді на конференціях

 1. Яблонська Н.В., Стягайло А.К. Теоретичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства Приднепровский научный вестник, том 1(164), 2017 /Pridnestrovsky research journal С.12-18
 2. Яблонська Н.В., Сазина Х.В. Конкурентоспроможність підприємств виноробної галузі України: проблеми та перспективи розвитку //Materiбly XIII mezinбrodnн vмdecko -praktickб konference «Modernн vymoћenosti vмdy–2017». -Dнl 1. Ekonomickй vмdy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o -112 stran. С.93-99
 3. Яблонская Н.В., Радионова А.К. Комплексный подход к управлению инвестиционной политики предприятий// AKTUБLNН VYMOЋENOSTI VМDY -2018 22 – 30 иervna 2018 r./ Volume 5. Ekonomika Praha // Materiбly XIV Mezinбrodnн vĕdecko – praktickб konference★ 22 – 30 иervna 2018 г.
 4. Яблонская Н.В., Радионова А.К Шляхи регулювання розвитку та конкурентоспроможності підприємств виноградства та виноробства в умовах інтеграції України до світового економічного простору (тези) Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wyksztaіcenie i nauka bez granici – 2018» , 07 -15 grudnia 2018 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki
 5. Яблонська Н.В. к.е.н., Гороз Ю.В. Дослідження підходів до визначення сутності та складових елементів економічного потенціалу підприємства Materiбly XIV Mezinбrodnн vĕdecko – praktickб konference «Vмdeckэ prщmysl evropskйho kontinentu -2018», Volume 5: Praha. Publishing House «Education and Science» -88 s.

Навчально-допоміжний персонал

Татарік Ельвіра Петрівна

Татарік Ельвіра Петрівна

Інженер II категорії, асистент кафедри економіки промисловості

Татарік Е.П.

Закінчила у 2006 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

Працює в ОНАХТ з 2006 року й по теперішній час.

Коло наукових інтересів: Методичні підходи до оцінки бізнесу в Україні, стан підприємницьких структур в країні.

Аспіранти кафедри

Петков Олександр Іванович

Петков Олександр Іванович

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2016 році отримав диплом бакалавра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримав диплом магістра з відзнакою на кафедрі економіки промисловості.

Також у 2018 році вступив до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Науково-методичні засади оцінювання економічної ефективності підприємств харчової промисловості».

Коло наукових інтересів: Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової галузі. Вплив макроекономічних факторів на діяльність підприємств.

Публікації: Опубліковано 5 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Федорова Тетяна Сергіївна

Федорова Тетяна Сергіївна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі».

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні аспекти та особливості формування оптимальної структури капіталу підприємств агропродовольчої галузі.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Мініна Вікторія Олександрівна

Мініна Вікторія Олександрівна

аспірант кафедри економіки промисловості

В 2017 році отримала диплом бакалавра на кафедрі економіки промисловості.

В 2018 році отримала диплом магістра на кафедрі економіки промисловості.

В 2019 році вступила до аспірантури ОНАХТ на спец. 051 Економіка із темою дисертаційної роботи «Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки».

Коло наукових інтересів: Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

Публікації: Опубліковано 4 наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях та тезах конференцій.

Орієнтовний термін захисту дисертаційної роботи 2022 рік.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>